Ellis Hollering Art | Fine Art | Home Decor

Algemene Voorwaarden Ellis Hollering Art

Click here to read the English version.


Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ellis Hollering Art (EHA) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen EHA en de klant.
 2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld β€˜naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van EHA.
 4. EHA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht na publicatie op de EHA website.
   

Artikel 2 - Aanbod

 1. Het aanbod van EHA is vrijblijvend.
 2. EHA is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Elk aanbod bevat informatie over de prijs, de wijze van betaling en levering.
 4. Prijzen van producten, diensten en verzendkosten zijn inclusief btw.
   

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van (aan)betaling door de klant aan EHA.
 2. Indien de klant het aanbod heeft aanvaard bevestigt EHA dit.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 4. Het staat EHA vrij de overeenkomst niet aan te gaan en een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. EHA verstrekt op haar website de wijze waarop de klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken.

 

Artikel 4 - Herroeping

 1. De klant heeft bij aankoop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product.
 2. Na ontvangst zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is voor de beoordeling of hij het product wenst te behouden. Bij herroeping zal hij het product met toebehoren in originele staat en verpakking aan EHA retourneren.
 3. Bij herroeping dient de klant:
  1. binnen 14 dagen na ontvangst van het product dit kenbaar te maken aan EHA;
  2. binnen 14 dagen na ontvangst het product retour te sturen;
  3. een kopie van een bewijs van verzending aan EHA te sturen.
 4. Indien de klant niet aan de voorwaarden van lid 3 voldoet vervalt het  Herroepingsrecht en is de koop een feit.
 5. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien de klant betaald heeft zal EHA binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de klant terugbetalen.
 7. Indien EHA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 Artikel 5 - Conformiteit en Garantie

 1. EHA streeft ernaar dat handwerk producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen het opgeleverde werk en het oorspronkelijk aanbod vormen geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Fouten of vergissingen in het aanbod, in de overeenkomsten of in de correspondentie met EHA binden EHA niet.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst aan EHA te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantie vervalt indien de:
  1. klant de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt of dit door derden heeft laten uitvoeren;
  2. geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 1. Levertermijnen zijn indicatief voor producten die op aanvraag gemaakt moeten worden. Overschrijding van een levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien EHA het vermoeden heeft, of weet, dat zij niet tijdig kan opleveren zal ze de klant daarvan in kennis stellen.
 3. EHA verzendt bestelde producten naar het adres dat de klant aan EHA kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij EHA tot het moment van aflevering bij de klant of overdracht aan een door de klant aangewezen transporteur.
   

 Artikel 7 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft EHA behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
   

Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. Klachten over het product of de levering moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven worden zijn ontvangen bij EHA.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, geeft EHA binnen 14 dagen een indicatie van de doorlooptijd.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door EHA, zal zij naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
   

Artikel 9 - Privacybeleid

 1. Bij aankoop in de webwinkel gebruikt EHA de gegevens (naam, adres en e-mailadres) die u ons verstrekt.
 2. Bij bezoek aan onze webwinkel ontvangt EHA automatisch uw IP-adres en gegevens over uw computer.
 3. De EHA webwinkel gebruikt een online e-commerce platform van One.com. Uw gegevens worden verwerkt door One.com op een beveiligde server.
 4. Bescherming van uw creditcardgegevens wordt uitgevoerd via informatie encryptie middels een secure-socket-layer technologie en bewaard met een AES-256 encryptie.
 5. In EHA webwinkel kunt u via weblinks worden weggeleid van onze site. EHA is niet verantwoordelijk voor uw privacy op andere sites.
 6. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens neemt EHA passende maatregelen en volgt ze de beste praktijken uit de branche.

Toestemming

 1. Bij uitvoering van een transactie (order, levering, retour, creditcard controle etc.) stemt u in met het gebruik van uw gegevens door EHA.
 2. Bij gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden zal EHA vooraf uw expliciete toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden deze te weigeren.
 3. Een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt u op elk moment intrekken via de EHA website.
 4. Bij uw keuze voor gebruik van een direct-payment-gateway voor betaling van uw aankoop geeft u toestemming aan de creditcard maatschappij uw gegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken.
 5. Indien de wet ons daartoe verplicht, of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft geeft u EHA toestemming uw persoonsgegevens openbaar te maken.

Artikel 10 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen EHA en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

Ellis Hollering Art
Torenallee 20
5617BC Eindhoven

webwinkel@ellishollering.nl
KvK-nr: 72768355
Btw-nr: NL001564137B62